Stará Bystrica: +421 948 860 939 / Zborov nad Bystricou: +421 949 010 724 info@litvafitness.sk

Prevádzkový poriadok

LITVA FITNESS

I. Úvodné ustanovenia

 

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

 

 • „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť LITVA FITNESS s.r.o. so sídlom Zborov nad Bystricou 76, 023 03  Zborov nad Bystricou, IČO: 51862506, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 70593/L. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať prevádzku centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.
 • „Centrum“ fitness centrum LITVA FITNESS prevádzkované v Starej Bystrici 521, 023 04  Stará Bystrica.
 • „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať prevádzku Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup do centra zakázaný.
 • „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.
 • „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.
 • „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra a klient je povinný ich rešpektovať.
 • „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.
 • „Členská karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom. Klient nie je povinný si zakúpiť členskú kartu. Členská karta je vydávaná pri zakúpení permanentky (mesačnej, štvrťročnej, polročnej, ročnej, vstupovej).
 • „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku prevádzkovateľ je povinný pripísať na Členskú kartu príslušnú službu. V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí darčekovej poukážky.
 • „Permanentka“ je časové alebo množstevné predplatenie vstupov do Centra pre Klienta. Prevádzkovateľ ponúka tieto časové Permanentky: Mesačná, Štvrťročná, Polročná a Ročná. Prevádzkovateľ ponúka tieto vstupové Permanentky: 12 vstupovú s platnosťou 3 mesiace od zakúpenia.
 • „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie tréningu, cvičenia alebo lekcie v súlade s prevádzkovými podmienkami v tomto poriadku.
 • „Web stránka“ je internetová aplikácia www.litvafitness.sk prostredníctvom, ktorej sa dajú rezervovať jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom za prevádzkových podmienok v tomto poriadku.
 • „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.
 • „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.
 • „Balík tréningov a cvičení“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (osobný tréning, skupinové cvičenia), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora. Platnosť toho ktorého balíka tréningov a cvičení nie je rovnaká a záleží od druhu. S platnosť balíkov tréningov a cvičení bude Klient oboznámený pri ich nákupe.
 •  Podmienkou registrácie (vydanie Členskej karty, resp. aktivovania Permanentky a využitia služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.
 • Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Permanentiek poskytnúť zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku kompenzácie zakúpených Balíkov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní služieb a históriu jeho návštev.

 

II. Ochrana osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v LITVA FITNESS za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.
 • Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu trvania jeho členstva v LITVA FITNESS. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.
 • Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzky, zakúpených tovaroch a využívaných službách, klientovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak klient zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje klient prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.
 • Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie členstva v LITVA FITNESS a poskytovania služieb prevádzkovateľa.
 • Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.
 • V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
 • Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 • Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané. 

 

III. Podmienky prevádzky 

 

 • Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa a priestor pre Skupinové cvičenia.
 • Druhy členstva/Permanentiek sa delia na:
  • PERMANENTKA MESAČNÁ s platnosťou 30 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne
  • PERMANENTKA MESAČNÁ (študenti) s platnosťou 30 dní od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne. Klient je povinný sa preukázať študentskou kartou.
  • PERMANENTKA ŠTVRŤROČNÁ s platnosťou 3 mesiace od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne
  • PERMANENTKA POLROČNÁ s platnosťou 6 mesiacov od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne
  • PERMANENTKA ROČNÁ s platnosťou 12 mesiacov od zakúpenia, možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne
 • Druhy vstupov sa delia na:
  • VSTUP DOSPELÝ
  • VSTUP ZĽAVNENÝ platí v dňoch Pondelok až Piatok od 8,00 hod. do 11,00 hod.
  • VSTUP ŠTUDENTI, MAMIČKY S DEŤMI DO 3 ROKOV, ZŤP Klient je povinný sa preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje na využitie zľavy
 • Druhy balíkov cvičení a tréningov sa delia na:
  • CHUDNUTIE
  • KONDINČNÝ TRÉNING
  • BODYBUILDING
  • KRUHOVÝ TRÉNING a iné
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje pridávať a aktualizovať balíky cvičení a tréningov podľa nepravidelnej ponuky a podľa záujmu Klientov.
 • Ceny sú stanovené na základe druhu čerpanej služby. Aktuálne ceny služieb sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke.
 •  Aktivované balíky cvičení a tréningov zaväzujú klienta opustiť priestory centra do 10 min. po skončení danej lekcie. V opačnom prípade sa klientovi naúčtuje poplatok podľa platného cenníka.
 • V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovanej služby klientovi nevzniká.
 • V prípade neschopnosti využívať aktivované služby (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovanej služby klientovi nevzniká.
 • Počas zakúpenia členstva alebo balíkov cvičení a tréningov je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra. V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktoréhokoľvek Balíku alebo Členstva.
 • Členská karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Členskej karty bude Klientovi, ktorý vlastní Členskú kartu umožnený vstup do Centra len po zaplatení Vstupu. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Členskej karty je Klientovi vystavená nová Členská karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.
 • Na jednu Členskú kartu je umožnený vstup iba jednej osobe.
 • Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.
 • Klient je povinný dodržiavať Otváracie hodiny. Sú uvedené na vstupe do Centra a klient je povinný ich rešpektovať.
 • Klient si môže dobíjať Balíky služieb alebo Permanentky v hotovosti pri každej návšteve Centra alebo úhradou na bankový účet na základe vystavenej faktúry.
 • Klient je zodpovedný za nahlásenie dátumu aktivácie Členskej karty a správne vyplnenie údajov v registračnom formulári.
 • Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.
 • Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú vyúčtované pri jeho odchode a ten ich uhradí v hotovosti.
 • V prípade žiadosti o rezerváciu osobného tréningu musí mať klient zakúpený Balík tréningov a cvičení a Členskú kartu. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu Členská karta zablokovaná. Následne sa zrušia všetky budúce rezervácie Klienta. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie Členskej karty je bez poplatku. V prípade ak sa klient nezúčastní druhýkrát rezervovanej hodiny v rámci jedného Balíku tréningov a cvičení bude mu Členská karta zablokovaná a je povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka. Každá ďalšia nenavštívená rezervácia zablokuje Členskú kartu a ďalšie odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.
 • Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 8 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby.
 • V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu bude zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.
 • Rezervácie je možné zadať prostredníctvom systému Gymify, web stránky, osobne na recepcii, prostredníctvom Facebook stránky alebo telefonicky. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú prevádzkové podmienky v tomto poriadku.
 • Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby.
 • Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Členskej karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka.
 • K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi sú pri vstupe pridelené kľúče.
 • Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre.
 • Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.
 • Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať.Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o zakúpenej službe, kontaktných údajoch, histórií návštev. 
 • Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.
 • Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
 • Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzke počas celej doby návštevy Centra.
 • Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť kľúče. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka. 
 • Ak Klient využil službu požičania uteráku, je povinný ho pri odchode z Centra vrátiť. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka
 • Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do fitness zakázaný.
 • Zákaz vstupu do prevádzky platí pre:
  • Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
  • Osoby so zvieratami
  • Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
  • Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby 
  • Osoby špinavé v znečistenom oblečení
 • Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do prevádzky povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.
 • V prevádzke Centra je zakázané:
  • Fajčenie
  • Nešetrné zaobchádzanie s vybavením Centra (posilňovacie stroje, činky, náradie a i.)
  • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
  • Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby za prevádzku
  • Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov
  • Používanie športových a hracích potrieb, ktoré nie sú súčasťou vybavenia Centra
  • Používanie drogistického tovaru mimo spŕch
  • Zasahovanie do technického vybavenia
  • Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku
  • Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva
  • Odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra

 

 • Klient je povinný:
  • dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
  • neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
  • šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,
  • používať čistú a vhodnú športovú obuv,
  • dodržiavať pokyny trénera,
  • po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie)
  • používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák
  • očistiť kardio stroje po použití
 • V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených vyššie môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera alebo personálu požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť členstva bez nároku na kompenzáciu.
 • Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Klienti využívajú Prevádzkovú časť Centra na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.
 • Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.
 • Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť trénersky vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil mesačný poplatok. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako interný alebo externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa mesačný poplatok. Trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centre.
 • Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do fitness centra LITVA FITNES, čím taktiež zaniká právo na vrátenie trénerského vstupu alebo mesačného poplatku.
 • V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch LITVA FITNESS je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.
 • Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 • Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
 • V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 • Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.
 • Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov centra LITVA FITNESS.
 • V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

IV. Starostlivosť o čistotu

 • Zariadenie sa upratuje a intenzívne vetrá každý deň, a to pred otvorením alebo po skončení prevádzkových hodín a priebežne podľa potreby. 
 • Vlhká mechanická očista a dezinfekcia podláh, obkladov a zariadení na osobnú hygienu sa vykonáva denne, pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne podľa potreby. Po použití cvičebných strojov a zariadení prichádzajúcich do priameho kontaktu s telom klienta sa tieto plochy po každom používateľovi vyčistia od potu, ošetria dezinfekčným prostriedkom, prípadne opláchnu teplou vodou a vysušia papierovým obrúskom.
 • Očista a dezinfekcia zahŕňa nasledovné základné činnosti:
  • čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel, spŕch, dverných kľučiek – dvakrát denne,
  • čistenie a dezinfekcia šatní a šatňových skriniek – denne,
  • čistenie a dezinfekcia cvičebných strojov a zariadení – denne.
 • Na dezinfekciu podláh, obkladov a zariadení pre osobnú hygienu sa používajú minimálne dva vhodné prípravky na rôznej báze, napr. SAVO a INCIDUR. Na zabránenie vytvorenia rezistencie patogénnych mikroorganizmov sa dezinfekčné prostriedky týždenne obmieňajú. Roztoky jednotlivých dezinfekčných prostriedkov sa pripravujú denne. Dodržiava sa správna koncentrácia a doba pôsobenia. Vykonaná dezinfekcia musí byť bez dôkazu prítomnosti patogénnych mikroorganizmov. Dezinfekcii vždy predchádza vlhká mechanická očista teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
 • Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby a denne dezinfikované. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne. Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

V. Záverečné ustanovenie

Prevádzkový poriadok centra LITVA FITNESS schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, bude sprístupnený na viditeľnom mieste pri kontrolovanom vstupe do zariadenia. Za jeho dodržiavanie zodpovedá vedúci zariadenia alebo jeho zástupca, ktorí sú určení prevádzkovateľom.

 

 

 

Prevádzkový poriadok bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.
Prevádzkový poriadok je platný od 15.2.2019